Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Marida-raketeksten.nl – versie 1.0

ALGEMEEN
Artikel 1
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, tenzij in de opdrachtbevestiging daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken. Marida-raketeksten.nl wordt verder genoemd: leverancier. Degene die met Marida-raketeksten.nl een overeenkomst aangaat, wordt verder genoemd: opdrachtgever.

KWALITEIT
Artikel 2
Leverancier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. Teksten worden in goed Nederlands geschreven.

GEHEIMHOUDING
Artikel 3
Leverancier verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van opdrachtgever, waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na beëindiging van de opdracht.

OPDRACHT EN OPDRACHTBEVESTIGING
Artikel 4
Een opdracht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per email of op een andere wijze worden gegeven. Bij elke opdracht zal leverancier opdrachtgever een opdrachtbevestiging doen toekomen. Daarbij gelden de algemene leveringsvoorwaarden en condities, tenzij anders wordt overeengekomen. Bij alle kort geformuleerde (herhaal)opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij de soortgelijke voorlaatste opdracht, tenzij anders overeengekomen.

CORRECTIERONDES
Artikel 5
De offerte bevat de mogelijkheid tot een eenmalige herziening van de tekst na overleg met opdrachtgever. Dit is in de geoffreerde prijs inbegrepen. Meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht worden apart in rekening gebracht.

Artikel 6
Indien na de levering de reactie van opdrachtgever uitblijft, behoudt leverancier zich het recht om te factureren. Hierna is het voor opdrachtgever alsnog mogelijk om aanspraak te maken op een correctieronde.

TUSSENTIJDSE WIJZIGING VAN DE OPDRACHT
Artikel 7
Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze kan op verzoek apart geoffreerd worden.Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande, dat extra uren en extra werkzaamheden tegen het afgesproken tarief gefactureerd wordt.

Artikel 8
Wanneer opdrachtgever de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, heeft leverancier recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 9
Wanneer er sprake is van overmacht bij leverancier, zoals bijvoorbeeld ziekte, dan zal deze dat direct aan opdrachtgever melden. Tijdens deze periode worden de verplichtingen van leverancier opgeschort. Als blijkt dat nakoming door overmacht binnen twee maanden niet mogelijk is, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. Opdrachtgever heeft wel de verplichting het uitgevoerde deel van de opdracht af te nemen en leverancier hiervoor te betalen.

OFFERTE EN OFFERTEKOSTEN
Artikel 10
Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor dertig dagen, tenzij anders vermeldt in de offerte.Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Voor een verslag van het gesprek geldt het gebruikelijke uurtarief.

Artikel 11
De in de offerte vermelde deadline kan alleen worden nagekomen indien opdrachtgever tijdig laat weten akkoord te gaan met de offerte. Oftewel, leverancier dient een redelijke termijn krijgen de teksten te schrijven, in overleg met opdrachtgever.

OPDRACHT EN OPDRACHTBEVESTIGING
Artikel 12
In de offerte of opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en worden de volgende punten duidelijk aangegeven:

  • Het doel van de opdracht en het gebruiksdoel van de tekst,
  • De eisen van de opdrachtgever en de omvang van het werk,
  • De noodzakelijke inbreng van de opdrachtgever d.m.v. een briefing,
  • Naam van degene voor wie de opdracht wordt uitgevoerd en die tekeningsbevoegd is,
  • De wijze waarop de tekst wordt aangeleverd,
  • De uiterste aanlevertermijnen en de tijd voor de herziening van de definitieve tekst,
  • Eventueel bijkomende werkzaamheden.

LEVERING EN EERSTE GEBRUIKSRECHT
Artikel 13
Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij de leverancier.

AUTEURSRECHTEN
Artikel 14
De leverancier van teksten en andere werken in de zin van de auteurswet geeft bij levering toestemming voor eenmalige publicatie, uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Voor ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.
Leverancier behoudt het recht geschreven teksten voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in zijn portfolio, en zijn bijdrage elders te verkopen of te publiceren, voor zover hij daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie aandoet.

Artikel 15
De ideeën en de toelichting daarop, die in de offerte zijn aangegeven, blijven eigendom van leverancier. Ongeoorloofd gebruik ervan betekent een schadeplichtige inbreuk op grond van artikel 162, zesde boek van het NBW. Voor zover een idee bovendien auteursrechtelijk beschermd is zal bij inbreuk op dit auteursrecht een extra schadevergoeding worden gevorderd.
Met uitzondering van specifieke nieuwsideeën, voorstellen voor interviews, reportages, analyse en dergelijke journalistieke bijdragen mag opdrachtgever de in een volledig betaalde offerte vervatte ideeën zelf gebruiken en/of door een ander laten uitvoeren. De kosten voor het gebruik van de uitgezonderde ideeën bedragen 50% van de waarde van de eventuele opdracht volgens het tarief van leverancier.

BETALING
Artikel 16
De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen na factuurdatum. Bij omvangrijke opdrachten is eenmaal per maand betaling verschuldigd naar rato van het geleverde of verrichte werk. De betalingsverplichting geldt ook als opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt. Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van opdrachtgever.

VRIJWARING
Artikel 17
Opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Opdrachtgever is dus eindverantwoordelijke.Hij vrijwaart leverancier tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van leverancier.

GESCHILLEN
Artikel 18
Het Nederlandse recht is van toepassing. Bij geschillen zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is de rechter in het gebied van de leverancier of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.

Open chat
Contact?
Hallo 👋
Kan ik je helpen met meer info?